Protokoll fört vid styrelsemöte den 9:e april 2013

Närvarande: Roland Andersson, (ordförande t o m punkt 7c förutom punkt 6), Thomas Granström ( ordförande punkt 6 samt fr o m punkt 7d) , Susanna Thuresson, Lena Brännvall, Sarah Thomsen, Catarina Träger, Jenny Smidt, Monika Falk och Celin Gonzalez.

Särskilt inbjuden: Pär Emteryd

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat

2. Val av justeringspersoner och sekreterare

Till justeringspersoner valdes Lena Brännvall och Thomas Granström och till mötessekreterare valdes Susanna Thuresson

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

4. Samtal med skolledningen om aktuella frågor

Pär informerade om skolans organisation. Ledningen består som tidigare meddelats av Pär Emteryd, Margareta Lidström, Nina Höglund och Ann-Marie Lönnberg(controller). Därutöver arbetar man inom tre team (åk 4-6, åk 7-9 samt gymnasiet) där man möts varje fredag tillsammans med skolsköterska och ledning.

Just nu startar man ett arbete med schemajusteringar inför nästa läsår. Inför detta efterlyser Pär input från oss föräldrar där våra tankar kring hur det har fungerat tidigare och förslag på förbättringar. Var och en av styrelsemedlemmarna samlar information från sina klasser och skickar en sammanställning till Roland senast morgonen 14:e april, Roland samlar ihop och skickar till Pär samma dag. Vid frågor kontakta gärna Pär direkt. Det är viktigt att vi tänker ur perspektivet med de tre teamen. Pär beskrev tankar kring att bygga horisontella scheman som hålls ihop teamvis.

Antagningsprocessen diskuterades. Styrelsen ser det som ett allvarligt problem att det inte finns någon koppling mellan intagningsproven för vidare utbildning och de kunskapskrav som skolan mäter emot. Styrelsen ifrågasätter hur juryn och rådet arbetar med urvalet av vilka som får fortsätta. Skolan har stridit för att ha representation vid uttagningarna, tyvärr var skolans representant sjuk och kunde endast delta vid proven till gymnasiet. Skolverket har indikerat att föräldraföreningen kan komma att vara en referensinstans till den årliga rapporten kring dansarutbildningen och styrelsen vill gärna arbeta fram ett svar.

Frågor som dykt upp kring praktikplatser på Operan för gästelever togs upp.

Skolan arbetar fram en ny hemsida där föräldraföreningen kan få en del istället för den egna vi har idag. Styrelsen beslöt att det var en bra idé att gå in i skolans hemsida.

Skolan efterfrågade ev hjälp av föreningen vid vårföreställningarna.

5. Föregående protokoll

Protokollet fastställdes och undertecknades.

6. Ekonomi

a) Balans och resultaträkning

Föreningen har ett negativ resultat på ca 10.000:-. Detta härrör till förändrade förutsättningar jämfört med tidigare år.

b) Budget och verksamhetsplan

Resultatet för detta verksamhetsår kommer att vara negativt. Frågan kring nya intäktsmöjligheter diskuteras vidare vid nästa möte.

7. Styrelsens arbete

a) Samarbete med andra föräldraföreningar

Thomas informerade om sina kontakter med Göteborg. Beslut togs att styrelseprotokollen skickas mellan föreningarna.

b) Sommarkursen

Arbetet fortsätter enligt plan. Ca hälften av deltagarna har gjort slutbetalning. Slutbetalning ska kommit föreningen till handa senast 15:e april. Susanna T sammanställer vilka betalningar som kvarstår så att vi kan påminna ev sena betalare. Susanna T behöver betala vidare till Helsingfors första veckan i maj. Sarah kallar medföljande föräldrar till möte inför resan.

c) Vårfesten

Roland och Celin sköter inköpen. Övriga föräldrar behövs för att hjälpa till hela dagen, styrelsen gör förfrågningar i respektive klass. Roland skickar runt ett förslag till inbjudan som Susanna Bjurström, sedan mejlar ut via skolmejlen.

d) Fråga om inrättande av särskilt ”kränkningsombud” i styrelsen

Styrelsen ansåg detta en lämplig uppgift för ordförande, eftersom Roland vid denna tidpunkt lämnat mötet beslutades att formerna kring detta diskuteras på kommande möte.

e) Diskussion om styrelsearbetets uppgifter och inriktning

Bordläggs till kommande styrelsemöte.

8. Kommande mötestider

Datum för kommande styrelsemöten är: 7 maj samt 21 maj(inför vårfesten)

9. Övriga frågor

Skolkläder: frågan togs upp om föräldraföreningen ska ta över skolklädesförsäljningen som möjlig intäktskälla. Susanna T och Thomas undersöker frågan till nästa möte.

Det var få sökande till åk 4 i år. Styrelsen frågar skolledningen hur skolan marknadsförs vid kommande möte.

Diskussion uppstod kring utvecklingssamtal och mentorer, styrelsen kom fram till att kvaliteten på dessa skiljer sig avsevärt från de tidigare årskurserna till de senare. Det blir också en fråga till skolledningen på kommande möte.

Roland föreslog att vi ska skjuta upp det extra föreningsmötet i år p.g.a. ekonomin. Inget beslut kunde dock tas, varför vi måste ta upp frågan igen på nästa möte.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Stockholm den 9 april 2013

Susanna Thuresso, mötessekreterare

Roland Andersson, ordförande

Lena Brännvall och Monika Falk, justeringspersoner