Protokoll fört vid styrelsemöte den 6 mars 2013

Närvarande: Roland Andersson, ordförande, Lena Brännvall, Monika Falk och Jenny Smidt . Catarina Träger anslöt till mötet något senare.

Särskilt inbjuden: Nina Höglund

1. Mötet förklarades öppnat

2.Till justeringspersoner valdes Lena Brännvall och Monika Falk, och till mötessekreterare valdes Jenny Smidt

3. Dagordningen fastställdes

4. Samtal med skolledningen om aktuella frågor

Nina informerade om kommande lördags evenemang på skolan där Operans balettklubb ordnat möte mellan f.d. elever på skolan och de elever som går på skolan idag. Inbjudna är Alexander Ekman, koreograf och Alicia Wikander, skådespelerska. Kl.13.30 blir det ett dansprogram på scenen, därefter, kl.14.00 kommer gästerna sitta i en panel, där de kommer att berätta om sina yrkesliv och svara på frågor.

Nina redogjorde även för de två arbetsdagar med värdegrundsarbete som genomförts av skolans personalgrupp. Arbetet byggde delvis på enkäter som samlats in med aspekter från föräldrar och gymnasieelever. Nina förmedlade att det varit två mycket bra dagar där tiden knappt räckt till. Resultatet av arbetsdagarna tas nu vidare till elevhälsoteamet på skolan, som aktivt kommer att arbeta vidare med utgångspunkt från arbetsgruppernas redovisningar.

Nina redogjorde även för skolans nya ledningsgrupp som består av Pär Emteryd, Margareta Lidström, Nina Höglund och Ann-Marie Lönnberg(controller)

Under punkten övriga frågor diskuterades bl a konflikthantering samt skolans rutiner för att hantera förflyttningar av elever mellan årskurser med hänseende till deras nivå i dansämnet. Styrelsen framförde även det faktum att elever från ESS-skolan besökt danselevernas omklädningsrum, och att elever i årskurs fyra framfört att de inte känner sig helt trygga med att ha samma lunchtider som gymnasisterna på ESS-skolan.

5. Föregående protokoll Bordläggs till kommande styrelsemöte

6. –

7. Ekonomi

a) Balans och resultaträkning

Bordläggs till kommande styrelsemöte

b) Budget och verksamhetsplan, Bordläggs till kommande styrelsemöte

8. Styrelsens arbete

a) Samarbete med andra föräldraföreningar

Bordläggs till kommande styrelsemöte

b) Sommarkursen

Sommarkursen i Helsingfors är fulltecknad och intresset för att följa med som förälder har varit stort. Antal föräldraplatser är av ekonomiska skäl begränsat till 5 personer. Styrelsen har valt ut fem föräldrar mot bakgrund av följande kriterier: 2 föräldrar till de yngsta eleverna som deltar i sommarkursen, d.v.s. föräldrar till barn i årskurs 6

1 manlig förälder

1 finsktalande förälder

1 pojkförälder

c) Vårfesten

Hyresavtalet är nu klart, och inga extra kostnader för vaktmästare eller lokaler tillkommer i samband med vårfesten den 1/6. Matsalen kommer att kunna användas. Ett extra styrelsemöte den 21/5 är utlyst för att styra upp arbetsfördelningen inför vårfesten.

d) Fråga om inrättande av särskilt ”kränkningsombud” i styrelsen

Roland framförde idéen om inrättandet av ett ”kränkningsombud” till Nina. Tanken med ombudet är att det skall finnas en företrädare för eleverna, som deltar i skolans värdegrundsarbete som syftar till ett förebyggande arbete där man skall värna om att elever inte diskrimineras eller kränks, varken fysiskt, psykiskt eller på annat sätt.

e) Diskussion om styrelsearbetets uppgifter och inriktning

Bordläggs till kommande styrelsemöte

9. Datum för kommande styrelsemöten blir: 9 april, 7 maj samt 21 maj(inför vårfesten)

10. Övriga frågor

Se punkt 4, samtal med skolledningen om aktuella frågor

11. Mötet avslutades

Stockholm den 6 mars 2013

Jenny Smidt, mötessekreterare

Roland Andersson, ordförande

Lena Brännvall, justeringsperson

Monika Falk, justeringsperson