Protokoll fört vid styrelsemöte 28 november 2013

Närvarande: Särskilt inbjudna Nina Höglund och Margareta Lidström från skolledningen.

Styrelseledamöter Catarina Träger, Sara Thomsen, Lena Bränvall, Celine

Gonzales, Susanna Thuresson, Thomas Gustavsson, Roland Andersson och

Monika Falk samt Ann Rydberg Klanger.

Mötet öppnades.

Catarina Träger valdes till justeringsperson.

Ann Rydberg Klanger förde protokoll.

Gällande Föräldraföreningens ekonomi informerades att intäkter från kommande skolföreställningar kommer att gå direkt till skolan. Därmed förändras föreningens budget väsentligt jämfört med tidigare, då biljettintäkter utgjort en inkomstkälla och möjliggjort föreningens engagemang i olika frågor, som t ex ekonomiskt stöd till de elever vilka deltagit i sommarkurser samt utdelning av stipendier vid läsårets slut.

Förberedelser inför Adventsföreställningen 8 december: Klasserna 4 och 9 står för café. Johan Edström kommer att filma föreställningen. Föräldraföreningen får senare ta ställning till om en film skall produceras för försäljning, eller ej, beroende på intresse. Kostnaden för detta beräknas bli 10 000 – 15 000:-. DVD-försäljning kommer att ske vid adventsföreställningen; dels utförsäljning av äldre filmer och dels en dubbel DVD från Adeventsföreställningen 2011 & Jubileumsföreställningen på Operan 2011.

Sommarskolan. Skolans ansvar för engagemang i sommarkurserna kommer att förändras fr o m 2013. Skolledningen meddelar att de kommer att skicka ut rekommendation till deltagande i sommarskolan, men inte ta något formellt praktiskt eller ekonomiskt ansvar. Föräldrar förväntas ta på sig frivilligt ansvar med representanter som på egen bekostnad reser med barnen. Deltagarantalet blir oförändrat 30 st, främst aktuellt för de yngre eleverna; från de som börjar åk 7 upp till åk 9.

Skolverket. Eva Eriksson från skolverket planerar informationsträffar till föräldrar och elever i åk 6 samt 9 den 5 december 2012. Detta inför vårens antagningar till åk 7 och Gy I. Margareta Lidström informerade kort om den diskussion som förs med skolverket. Ett av målen är att tydliggöra underlaget för betygssättning, där det idag råder förvirring och oklarheter. På grundskolan är det det lägsta betyget i de olika dansämnena som styr det slutliga helhetsbetyget i dans. Margareta Lidström lät meddela att hon från och med våren 2013, kommer att sitta med i juryn vid antagningsproven.

Samarbetet med Operan kommer att styras upp, bland annat genom möten mellan ledning för skolan och operan. Skolan ser att barnen missar för mycket av utbildningstillfällen i dans och teoretiska ämnen. Kan man införa läxläsning på Operan? Däremot poängterades att det inte föreligger planer på att dra ner på samarbetet med Operan. Framöver kommer lördagsklasser på Operan endast att vara aktuella för elever på Gymnasiet, och inte för grundskolan.

Problemet med dansrelaterade skador diskuterades. Framkom att styrelsen som helhet inte är nöjd med varken skolans förebyggande arbete för att motverka skador eller skolhälsovårdens funktion vid konstaterad skada.

BESLUT

Föräldraföreningen har inte längre möjlighet att ekonomiskt stötta dem som vill delta i sommarskolan. Däremot kan kan styrelsen ta på sig att hjälpa till med att samla ihop anmälningsavgifterna, för att sedan skicka till arrangören. Dessutom kan styrelsen även bidra med att engagera föräldrar som kan tänka sig följa med. Beslutades att Catarina Träger och Sara Thomsen startar en arbetsgrupp med uppgift att informera om stipendier samt engagera föräldrar. Susanna Thuresson står för den ekonomiska delen av uppdraget, överföring av pengar m m.

IT-ansvarig i styrelsen? Roland tog på sig att fråga Johan Edström om han kan tänka sig fortsätta detta uppdrag.

Firmatecknare – kassör och ordförande utsågs till detta.

ESS-skolans ledning kommer eventuellt att bjudas in till styrelsemötet 6 februari 2013 för att diskutera lokalfrågor med mera.

Nästa styrelsemöte 9 januari 2013 kl 18.00. Eva Eriksson från Skolverket kommer att bjudas in. Frågor som då planeras tas upp är skador och rehabiliteringsinsatser, betygssytemet och procedurer kring antagningsproven.

Styrelsen beslutade att protokollföraren framledes fokuserar på de beslut som tas under styrelsemöten.

Stockholm 2013-01-06

Ann Rydberg Klanger, Protokollförare

Catarina Träger, Justeringsperson

Roland Andersson, Ordförande