Protokoll fört vid Ordinarie årsmöte 20 oktober 2012

1. Johan Edström förklarade årsmötet öppnat.

2. Mötet valde Johan Edström till mötesordförande.

3. Till protokollförare valdes Ann Rydberg Klanger.

4. Till justeringspersoner valdes Thomas Granström och Susanna Thuresson.

Mötet konstaterade att kallelse till årsmötet och föredragningslista skickats ut senast 10 dagar före mötet och sålunda utlysts stadgeenligt.

6. Den föreslagna dagordningen fastställdes av mötet.

7. Johan Edström, ordförande och Charlotte Persson, kassör redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det gångna verksamhetsåret. (Se bilaga)

8. Mötet delgavs revisorernas berättelse. Revisorerna har inte haft något att invända, styrelsens räkenskaper bedöms vara utan anmärkning och man har inte kunnat se några brister i den ekonomiska redovisningen.

9. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret bifölls av mötesdeltagarna.

10. Mötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 150:-/elev eller familj.

11. Mötet beslöt att anta valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2012-2013 enligt nedan:

Ordförande Roland Andersson

Vice ordförande Thomas Granström (adjungerad styrelsemedlem utan rösträtt)

Sekreterare Ann Rydberg Klanger

Kassör Susanna Thuresson

Ordinarie ledamot 1 Lena Brännvall

Ordinarie ledamot 2 Sarah Thomsen

Ordinarie ledamot 3 Catarina Träger

Ordinarie ledamot 4 Jenny Smidt

Suppleant 1 Monika Falk

Suppleant 2 Celin Gonzalez

12. Mötet beslutade att anta valberedningens förslag och utse Stefan Silfver till ordinarie revisor och Johan Edström till revisorssuppleant.

13. Mötet väljer samma valberedning för nästkommande år: Helena Wigle och Malin André

14. Presentation av inkomna motioner:

Lena Brännvall (4 da) föreslår upprustning av uppehållsrummet på plan 7. Mötet bifaller bildandet av en arbetsgrupp för ändamålet, med Lena Brännvall och Helena Wigle som representanter från styrelsen. Man kommer även att engagera elever i arbetet.

Lena Brännvall (4 da) tar upp önskemålet om bättre skoförvaring och torkmöjligheter i kapprummet på plan 6. Åsikten att detta torde vara skolans uppgift framkommer, men mötet beslutar att frågan skall tas upp i nya styrelsen, vid nästa möte.

Carin Cedergren lägger fram önskemål om att ESS-elever och elever från KSB skall vistas i helt avskilda lokaler. Mötet beslutar att den nya styrelsen får jobba vidare med frågan om separation av skolornas lokaler.

Carin Cedergren lyfter önskemål om längre lunchraster och att eleverna skall få möjlighet att dricka vatten på lektionstid.

Helena Wigle har förslag på en organiserad namninsamling med avsikt att flytta ESS-gymnasiet till helt andra lokaler. Namninsamlingen skulle skickas till Utbildningsförvaltningen. Votering vid årsmötet ger 15 röster för en namninsamling och 4 röster mot. Beslut tas att nya styrelsen skall jobba vidare med frågan.

Helena Wigle föreslår att en arbetsgrupp bildas med uppgift att rensa i föräldraföreningens förråd samt köket på plan 7. Mötet beslutar att Lena Brännvall och Helena Wigle bildar denna arbetsgrupp.

15. Övriga frågor:

Enhetliga regler för hur man hanterar elevers sjukdom/frånvaro efterfrågas. Eleverna blir frustrerade eftersom de inte får delta i dansen när de är sjuka och skadade, samtidigt som de inte bör ha frånvaro från danslektionerna. Önskvärt är samstämmighet mellan teorilärare och danspedagoger. Förslag lyfts på att engagera en av styrelsens läkare för att utarbeta enhetliga regler och rekommendationer. Uppdraget åläggs den nya styrelsen.

Föräldrar är oroliga för sina barn, gällande miljön på skolan och gällande vägen till och från skolan. Gångvägen upp från skolan är mörk och ofta går eleverna hem sena kvällar. Fortfarande delar elever från ESS-gymnasiet och KSB matsal, vilket många är emot. Föreslås en elev- och föräldraenkät angående trygghetsfrågor. Mötet beslutar att den nya styrelsen tar upp denna fråga till fortsatt diskussion.

16. Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2012-11-12

Johan Edström, mötesordförande

Ann Rydberg Klanger, protokollförare

Thomas Granström och Susanna Thuresson, justeringspersoner