månadsarkiv: oktober 2013

Protokoll fört vid styrelsemöte den 3:e september 2013

Styrelsen för Kungliga Svenska Balettskolans Föräldraförening i Stockholm
Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 september 2013

Närvarande: Roland Andersson
Lena Brännvall
Monika Falk
Celin Gonzalez
Thomas Granström
Susanna Thuresson
Catarina Träger

Frånvarande: Jenny Smidt

Särskilt inbjudna:
Johan Edström IT-ansvarig
Helena Wigle, valberedningen

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson
Thomas Sandberg valdes till ordförande, Roland Andersson valdes till sekreterare och Susanna Thuresson valdes till justeringsperson

3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

4. Samtal med skolledningen om aktuella frågor
Vi beslöt att bordlägga punkten eftersom ingen från skolan bjudits in.

5. Föregående protokoll
Vi beslöt att Catarina och Thomas skickar runt sina protokoll för synpunkter efter mötet, varefter de ska skickas till Susanna för användning i samband med revisionen. Vi beslöt även att underteckna kvarvarande protokoll i samband med årsmötet.

6. Ekonomi
Susanna meddelade att vi under arbetsåret 2012/2013 gjort en förlust på 9040 kr. Vi beslöt att underteckna de ekonomiska handlingarna i samband med årsmötet.

7. Styrelsens arbete
a) Johan meddelade att nya hemsidan håller på att läggas ut. Vi beslöt att Johan informerar den kommande styrelsen om hur hemsidan fungerar.

b) Roland meddelade att ca 40 anmälningar kommit in så långt till Välkomstfesten. Sju föräldrar har anmält sitt intresse att hjälpa till. Vi beslöt
att Roland skickar ut en påminnelse,
att Celin och Roland handlar mat på förmiddagen,
att Thomas köper bröd,
att vi träffas kl.14 på skolan, och
att Roland även meddelar hjälpande föräldrar om tidpunkt för samling.

c) Susanna informerade om arbetet med skolkläderna och meddelade att arbetsgruppen träffas igen under nästa vecka.

d) Vi beslöt att föreslå årsmötet att höja medlemsavgiften till 200 kr, bl.a. för att i någon mån kunna täcka inkomstbortfallet från adventsföreställningarna. Vi lägger ut postgiroblanketter på årsmötet och ger även inbetalningsanvisningar i kallelsen till mötet.

e) Vi beslöt att hålla årsmötet lördagen den 19 oktober kl. 13-15 antingen i teatern eller i matsalen, beroende av vad som är ledigt. Roland fick i uppdrag att fråga Susanna Bjurström om vi kan använda skolmejlen för kallelsen. Till kallelsen ska vi förutom verksamhetsberättelsen även bifoga vår rapport till Skolverket. Vi beslöt att bjuda in rektor till årsmötet samt att vi inte ska köpa in dryck eller något annat tilltugg till mötet.

f) Vi beslöt med anledning av Rikards skrivelse till styrelsen att meddela Rikard att styrelsen aldrig haft anledning att ifrågasätta hans medicinska kompetens och erfarenhet. För att undvika rykten och onödiga diskussioner i fortsättningen rekommenderar vi därför kommande styrelse att ta upp en diskussion med skolan om att redovisa skadestatistik öppet varje år. Vi beslöt att Roland skriver ett förslag till svar på Rikards skrivelse.

g) Helena påminde om nödvändigheten av att medlemmarna tar fram förslag till nya styrelserepresentanter från respektive klass. Förslaget kan givetvis även vara att nuvarande representant kvarstår.

8. Nästa möte
Vi träffas den 19 oktober kl.12 för att underteckna handlingarna till årsmötet.

9. Övriga frågor
Thomas och Roland informerade från ett möte med Pär. Där diskuterades nödvändigheten av att skolan och föräldraföreningen gemensamt kan söka nya och effektivare samarbetsformer, som bättre förmår stödja både skolan och eleverna i deras strävan att utbilda respektive bli professionella dansare.

10. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet, som var styrelsens sista ordinarie möte.

Stockholm den 5 september 2013

Ordförande Sekreterare
Thomas Granström Roland Andersson

Justeringsperson
Susanna Thuresson