månadsarkiv: maj 2013

Protokoll fört vid styrelsemöte 25 september 2012

Närvarande:

Särskilt inbjudna: Pär Emteryd, rektor KSB Stockholm och Eva Eriksson från Skolverket samt Lena Brännvall, förälder från åk 4DA.

Styrelserepresentanter: Johan Edström (ordf), Charlotte Persson (kassör), Jenny Schmidt, Catarina Träger, Mattias Sahlberg och Ann Rydberg Klanger.

Johan förklarar mötet öppnat.

Ann Rydberg Klanger väljs till protokollförare, Charlotte Persson till justeringsperson.

Dagordningen fastställes.

Eva Eriksson, Skolverket

Frågan om varför ingen av skolans danspedagoger finns representerad i juryn vid antagning till gymnasiet, kommer upp. Eva Eriksson informerar att ”rättviseperspektivet” är styrande i detta beslut. Rådet har velat att alla som söker till gymnasiet skall ha lika förutsättningar, oavsett om man gått på KSB tidigare eller kommer utifrån. Det finns naturligtvis svagheter med detta system, med begränsade möjligheter att bedöma de sökande enbart under själva provtillfällena. Någon sammantaget bild, med avseende på motivation och individuella framsteg eller förutsättningar, blir svårare för juryn att skapa sig. Till antagningen 2013 har man ännu ej beslutat hur juryn kommer att vara representerad, endast datum för första provtillfälle; 1 februari 2013.

Eva Eriksson informerar att Rådets beslut om antagning till åk 7, kvarstår och går inte att överklaga, inte heller för de klasser som sökt åk 4 innan beslutet om krav på att göra ny ansökan till åk 7 blivit taget.

Styrelsens representanter framför önskemål om att förkorta ansökningsprocessen, som nu anses allt för lång. Förslaget att de sökande skulle kunna få en dag att lära känna pedagoger utan jury, som skulle anlända först dag två vid start av första provtillfället, väcks av styrelsen.

Eva Eriksson berättar att Rådet från sin sida även försöker komprimera tiden för antagningsprocessen, t ex genom att slutprovet kommer att ske direkt efter sista antagningen. Dessutom planerar man genomföra hälsoundersökning och individuella samtal med de sökande omgående efter slutprovet. Förslag finns även på att Rådets möte för överläggning skall förläggas 2-3 veckor efter slutprovet, vilket är snabbare än nu. Vid skada eller sjukdom tänker man sig ett uppsamlingsprov för alla i början av juni.

Styrelsen tar upp frågan om det framledes kommer att vara möjligt plocka in elever till vilka årskurser som helst under grundskolan, och inte bara till åk 4 samt åk 7. Eva Eriksson kan informera att man väntar på regeringens och utbildningsdepartementets beslut i denna fråga.

Ett förslag som väcks under mötet är att Eva Eriksson kommer till skolan och informerar eleverna om uppdansningsprovet, för att minska den stress som eleverna känner inför detta. Åk 9 skulle även behöva extra information kring ansökningsförfarandet till gymnasiet. Ambitionen att göra skolan så attraktiv som möjligt måste vara en grundläggande strävan för alla inblandade före och under ansökningsprocessen.

Pär Emteryd informerar:

Skolkuratorn kommer att gå i pension. Nyrekrytering är på gång.

Utökad tillgång till naprapat och sjukgymnast planeras, p g a stort behov hos eleverna.

Skolan jobbar med att skapa en egen identitet för musikerna, som i gruppen arbetar fram arbetsinnehåll och möjlighet till forskning ska även finnas.

Teorilärarna fokuserar på att jobba in det nya betygssystemet. Föräldrar och elever efterfrågar större tydlighet gällande de nya bedömningskriterier som nu gäller.

En av matematiklärarna är långtidssjukskriven, och den vikarie som anställts fungerar, enligt uppgift från berörda elever och föräldrar, inte bra. Styrelsen framför vikten av att lärarna/vikarier fungerar optimalt, för att minska elevernas stress och de behöver lugn för att kunna fokusera på teoriämnen eftersom dansundervisningen tar mycket kraft och tid.

Danslärarna har nu haft möjlighet att jobba med ett flertal olika gästpedagoger, vilket är uppskattat.

Karin Forslind är samordnare för kontakten mellan skolan och Operan. Hon arbetar även med schemaläggning av lärare, musiker, salar och elever.

Skolan har haft problem med stölder. Flera uppbrutna lås i omklädningsrum och elever som blivit av med sina saker. Skolan har då beslutat att införskaffa nya lås samt lagt in nya dörrkoder.

Beslutet om Skolakuten har skjutits upp då Kommunfullmäktige inte var enat. Man jobbar dock fortsatt med frågan. Styrelsen framför oro från föräldrar, främst för de yngre eleverna, och man vill inte att elever från ESS blandas med elever från KSB. Under mötet betonas vikten av gott samarbete mellan rektorerna från de bägge skolorna för att lösa frågor av detta slag.

Önskemål om mellanmål också på lördagar väcks. Rektor informerar att skolledningen är positiv till förslaget.

Föräldrar till elever i åk 8+9 efterfrågar fortsatt samarbete med Operan, något som varit mycket uppskattat.

Planering inför årsmötet, som kommer att hållas 20 oktober i skolans matsal. Kallelse brevledes tillsammans med inbetalningskort bör skickas ut 10 dagar före mötet. Dessutom kallelse per mail. Charlotte erbjuder möjligheten att träffas på hennes arbetsplats må 8 okt kl 18.00 för att ordna detta. Johan tar på sig uppgiften att göra föredragningslista samt verksamhetsberättelse. Förslag väcks på stadgeändring som skulle innebära att styrelserepresentanter sitter två år istället för ett år som nu.

6. Ann skriver ut och signerar föregående mötesprotokoll samt sänder till Johan.

Charlotte har god kontroll på ekonomin, inget att rapportera med avseende på detta.

Tid för nästa styrelsemöte tisdag 16 oktober 2012 kl 18.00.

Lena Brännvall framför en fråga från föräldrar och elever i åk 4. Finns möjlighet att ordna extraundervisning för de som så önskar, i skolans lokaler? Flera elever har från tidigare varit vana vid högre studietakt, och man vill bereda dessa möjlighet till extra studieinsats. Styrelserepresentanterna framlägger egna erfarenheter att barnen har ett mycket krävande schema, med många danstimmar per dag. Risken att de inte orkar med extra teoriundervisning med tiden, är stor. Kraven ökar redan i åk 5. Styrelsen vill avråda från sådan insatser i skolans regi. Vad man ordnar privat utanför skolan, är en annan fråga. Enighet råder kring att föräldrar till åk 4 behöver mer information kring vad det innebär att ha barn på KSB.

En dubbel-DVD från adventsföreställningen -11 och vårföreställningen -12 kan produceras till en kostnad av totalt cirka 10 000:-. Styrelsen beslutar att stå för denna kostnad.

Stockholm 2012-10-07

Johan Edström, ordförande

Ann Rydberg Klanger, protokollförare

Charlotte Persson, justeringsperson

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 21 augusti 2012

Närvarande: Johan Edström, Jenny Smidt, Charlotte Persson, Catarina Träger, Celine Gonzalez, Mattias Sahlberg, Åsa Andreasson, Ann Rydberg Klanger och två föräldrar från åk 4 DA.

Ann R-K valdes till protokollförare, Charlotte P till justeringsperson.

Johan E informerade om aktuella omständigheter kring Skolakuten. Såväl KSB´s rektor Pär Emteryd, som föräldrar och allmänhet har genom artikel i Dagens Nyheter delgivits information kring Stockholms kommuns tankar att inrätta ett antal platser (ca 6 st) på Riddarfjärden för högstadieelever, vilka av olika anledning akut behöver omplaceras. Förslaget har inneburit oro från flera föräldrar i främst åk 4-6, därav deltar två föräldrar från åk 4.

Efter diskussion i styrelsen fattas beslut om följande krav från Föräldraföreningens sida:

– maxgräns på antalet elever i Skolakuten (6 st och ej upp till 10 st vilket finns oro för)

– separera Kungliga Svenska Balettskolans elever från ESS-elever och Skolakutens elever, så att de inte delar matsal och övriga utrymmen samtidigt.

Föräldraföreningen framhåller att elever på KSB redan är hårt pressade i och med långa skoldagar och uttagningsprov m.m. Man bör undvika utsatthet, vilket skolans elever tidigare fått erfara under den tid man nyttjade lokaler på Högalidsskolan. Jämnåriga elever kan t ex uppleva KSB´s dansklädsel avvikande vilket bl a kan skapa källa till mobbing. Vi bör värna om våra barns möjlighet att obehindrat fokusera på dansen och skolarbetet. Elever som akut blivit omplacerade befaras kunna vara våldsamma i sitt beteende, vilket ytterligare skapar grogrund för oro från främst föräldrar till de yngre barnen.

Stockholms stads beslut angående Skolakuten styrs uppenbarligen av ekonomiska skäl, vilket är oacceptabelt. Kommunen vill utnyttja de lokaler man redan hyr för ESS-gymnasiets räkning. Styrelsen efterfrågar vidare en Konsekvensanalys. Föräldraföreningen beslutar att ordförande Johan E sammanfattar styrelsens åsikter i brev tillägnat Lotta Edholm. Detta kommer att ske omgående eftersom beslutet sannolikt formellt kommer att fattas vid kommunfullmäktiges möte 23/8 2012.

Skolmaten: Nytt avtal har slutits med matleverantör fraiche catering. Barnen rapporterar hittills om goda och varierande måltider, vilket varit en viktig fråga för Styrelsen och något som finns anledning att följa upp vid kommande möten.

Rapport från danslägret i Oslo:

Utöver återkommande problem med vägglöss och behov att byta hotell var deltagande elever mycket nöjda med klasser och pedagoger.

Stor del av styrelsens deltagare kommer att avsluta sina uppdrag, varför valberedningen bör aktiveras till att föreslå nya representanter. Ordförande Johan E lämnar sitt uppdrag efter 2 år då hans dotter nu går GY III, kassör Charlotte P lämnar sitt uppdrag efter 4 år och sekreterare Therese S lämnar styrelsen då hon inte längre har barn i skolan. För att värva nya möjliga representanter till styrelsen kommer Johan E och Charlotte P att delta i föräldramöte för åk 7-9 den 28 augusti, då även valberedningen skall närvara.

Charlotte P informerar att ekonomin är klar för räkenskapsåret 1/7 -11 till 30/6 -12. Ett positivt resultat på 21 000:- redovisas. En stor del av intäkterna under året kommer från adventsföreställningarna. Styrelsen har önskan om att fler än en planerad föreställning 8/12 -12 ordnas, då många har intresse av att se dessa återkommande föreställningar.

Charlotte P informerar om beslut att betala årsavgift till Friends antimobbingkampanj.

Kommande mötestider för Föräldraföreningens styrelse blir

tisd 25/9

tisd 16/10

Årsmöte 20/10

Stockholm 2012-09-09

Johan Edström, ordförande

Ann Rydberg Klanger, protokollförare

Charlotte Persson, justeringsperson