månadsarkiv: maj 2013

Protokoll fört vid styrelsemöte den 9:e april 2013

Närvarande: Roland Andersson, (ordförande t o m punkt 7c förutom punkt 6), Thomas Granström ( ordförande punkt 6 samt fr o m punkt 7d) , Susanna Thuresson, Lena Brännvall, Sarah Thomsen, Catarina Träger, Jenny Smidt, Monika Falk och Celin Gonzalez.

Särskilt inbjuden: Pär Emteryd

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat

2. Val av justeringspersoner och sekreterare

Till justeringspersoner valdes Lena Brännvall och Thomas Granström och till mötessekreterare valdes Susanna Thuresson

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

4. Samtal med skolledningen om aktuella frågor

Pär informerade om skolans organisation. Ledningen består som tidigare meddelats av Pär Emteryd, Margareta Lidström, Nina Höglund och Ann-Marie Lönnberg(controller). Därutöver arbetar man inom tre team (åk 4-6, åk 7-9 samt gymnasiet) där man möts varje fredag tillsammans med skolsköterska och ledning.

Just nu startar man ett arbete med schemajusteringar inför nästa läsår. Inför detta efterlyser Pär input från oss föräldrar där våra tankar kring hur det har fungerat tidigare och förslag på förbättringar. Var och en av styrelsemedlemmarna samlar information från sina klasser och skickar en sammanställning till Roland senast morgonen 14:e april, Roland samlar ihop och skickar till Pär samma dag. Vid frågor kontakta gärna Pär direkt. Det är viktigt att vi tänker ur perspektivet med de tre teamen. Pär beskrev tankar kring att bygga horisontella scheman som hålls ihop teamvis.

Antagningsprocessen diskuterades. Styrelsen ser det som ett allvarligt problem att det inte finns någon koppling mellan intagningsproven för vidare utbildning och de kunskapskrav som skolan mäter emot. Styrelsen ifrågasätter hur juryn och rådet arbetar med urvalet av vilka som får fortsätta. Skolan har stridit för att ha representation vid uttagningarna, tyvärr var skolans representant sjuk och kunde endast delta vid proven till gymnasiet. Skolverket har indikerat att föräldraföreningen kan komma att vara en referensinstans till den årliga rapporten kring dansarutbildningen och styrelsen vill gärna arbeta fram ett svar.

Frågor som dykt upp kring praktikplatser på Operan för gästelever togs upp.

Skolan arbetar fram en ny hemsida där föräldraföreningen kan få en del istället för den egna vi har idag. Styrelsen beslöt att det var en bra idé att gå in i skolans hemsida.

Skolan efterfrågade ev hjälp av föreningen vid vårföreställningarna.

5. Föregående protokoll

Protokollet fastställdes och undertecknades.

6. Ekonomi

a) Balans och resultaträkning

Föreningen har ett negativ resultat på ca 10.000:-. Detta härrör till förändrade förutsättningar jämfört med tidigare år.

b) Budget och verksamhetsplan

Resultatet för detta verksamhetsår kommer att vara negativt. Frågan kring nya intäktsmöjligheter diskuteras vidare vid nästa möte.

7. Styrelsens arbete

a) Samarbete med andra föräldraföreningar

Thomas informerade om sina kontakter med Göteborg. Beslut togs att styrelseprotokollen skickas mellan föreningarna.

b) Sommarkursen

Arbetet fortsätter enligt plan. Ca hälften av deltagarna har gjort slutbetalning. Slutbetalning ska kommit föreningen till handa senast 15:e april. Susanna T sammanställer vilka betalningar som kvarstår så att vi kan påminna ev sena betalare. Susanna T behöver betala vidare till Helsingfors första veckan i maj. Sarah kallar medföljande föräldrar till möte inför resan.

c) Vårfesten

Roland och Celin sköter inköpen. Övriga föräldrar behövs för att hjälpa till hela dagen, styrelsen gör förfrågningar i respektive klass. Roland skickar runt ett förslag till inbjudan som Susanna Bjurström, sedan mejlar ut via skolmejlen.

d) Fråga om inrättande av särskilt ”kränkningsombud” i styrelsen

Styrelsen ansåg detta en lämplig uppgift för ordförande, eftersom Roland vid denna tidpunkt lämnat mötet beslutades att formerna kring detta diskuteras på kommande möte.

e) Diskussion om styrelsearbetets uppgifter och inriktning

Bordläggs till kommande styrelsemöte.

8. Kommande mötestider

Datum för kommande styrelsemöten är: 7 maj samt 21 maj(inför vårfesten)

9. Övriga frågor

Skolkläder: frågan togs upp om föräldraföreningen ska ta över skolklädesförsäljningen som möjlig intäktskälla. Susanna T och Thomas undersöker frågan till nästa möte.

Det var få sökande till åk 4 i år. Styrelsen frågar skolledningen hur skolan marknadsförs vid kommande möte.

Diskussion uppstod kring utvecklingssamtal och mentorer, styrelsen kom fram till att kvaliteten på dessa skiljer sig avsevärt från de tidigare årskurserna till de senare. Det blir också en fråga till skolledningen på kommande möte.

Roland föreslog att vi ska skjuta upp det extra föreningsmötet i år p.g.a. ekonomin. Inget beslut kunde dock tas, varför vi måste ta upp frågan igen på nästa möte.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Stockholm den 9 april 2013

Susanna Thuresso, mötessekreterare

Roland Andersson, ordförande

Lena Brännvall och Monika Falk, justeringspersoner

Protokoll fört vid styrelsemöte den 6 mars 2013

Närvarande: Roland Andersson, ordförande, Lena Brännvall, Monika Falk och Jenny Smidt . Catarina Träger anslöt till mötet något senare.

Särskilt inbjuden: Nina Höglund

1. Mötet förklarades öppnat

2.Till justeringspersoner valdes Lena Brännvall och Monika Falk, och till mötessekreterare valdes Jenny Smidt

3. Dagordningen fastställdes

4. Samtal med skolledningen om aktuella frågor

Nina informerade om kommande lördags evenemang på skolan där Operans balettklubb ordnat möte mellan f.d. elever på skolan och de elever som går på skolan idag. Inbjudna är Alexander Ekman, koreograf och Alicia Wikander, skådespelerska. Kl.13.30 blir det ett dansprogram på scenen, därefter, kl.14.00 kommer gästerna sitta i en panel, där de kommer att berätta om sina yrkesliv och svara på frågor.

Nina redogjorde även för de två arbetsdagar med värdegrundsarbete som genomförts av skolans personalgrupp. Arbetet byggde delvis på enkäter som samlats in med aspekter från föräldrar och gymnasieelever. Nina förmedlade att det varit två mycket bra dagar där tiden knappt räckt till. Resultatet av arbetsdagarna tas nu vidare till elevhälsoteamet på skolan, som aktivt kommer att arbeta vidare med utgångspunkt från arbetsgruppernas redovisningar.

Nina redogjorde även för skolans nya ledningsgrupp som består av Pär Emteryd, Margareta Lidström, Nina Höglund och Ann-Marie Lönnberg(controller)

Under punkten övriga frågor diskuterades bl a konflikthantering samt skolans rutiner för att hantera förflyttningar av elever mellan årskurser med hänseende till deras nivå i dansämnet. Styrelsen framförde även det faktum att elever från ESS-skolan besökt danselevernas omklädningsrum, och att elever i årskurs fyra framfört att de inte känner sig helt trygga med att ha samma lunchtider som gymnasisterna på ESS-skolan.

5. Föregående protokoll Bordläggs till kommande styrelsemöte

6. –

7. Ekonomi

a) Balans och resultaträkning

Bordläggs till kommande styrelsemöte

b) Budget och verksamhetsplan, Bordläggs till kommande styrelsemöte

8. Styrelsens arbete

a) Samarbete med andra föräldraföreningar

Bordläggs till kommande styrelsemöte

b) Sommarkursen

Sommarkursen i Helsingfors är fulltecknad och intresset för att följa med som förälder har varit stort. Antal föräldraplatser är av ekonomiska skäl begränsat till 5 personer. Styrelsen har valt ut fem föräldrar mot bakgrund av följande kriterier: 2 föräldrar till de yngsta eleverna som deltar i sommarkursen, d.v.s. föräldrar till barn i årskurs 6

1 manlig förälder

1 finsktalande förälder

1 pojkförälder

c) Vårfesten

Hyresavtalet är nu klart, och inga extra kostnader för vaktmästare eller lokaler tillkommer i samband med vårfesten den 1/6. Matsalen kommer att kunna användas. Ett extra styrelsemöte den 21/5 är utlyst för att styra upp arbetsfördelningen inför vårfesten.

d) Fråga om inrättande av särskilt ”kränkningsombud” i styrelsen

Roland framförde idéen om inrättandet av ett ”kränkningsombud” till Nina. Tanken med ombudet är att det skall finnas en företrädare för eleverna, som deltar i skolans värdegrundsarbete som syftar till ett förebyggande arbete där man skall värna om att elever inte diskrimineras eller kränks, varken fysiskt, psykiskt eller på annat sätt.

e) Diskussion om styrelsearbetets uppgifter och inriktning

Bordläggs till kommande styrelsemöte

9. Datum för kommande styrelsemöten blir: 9 april, 7 maj samt 21 maj(inför vårfesten)

10. Övriga frågor

Se punkt 4, samtal med skolledningen om aktuella frågor

11. Mötet avslutades

Stockholm den 6 mars 2013

Jenny Smidt, mötessekreterare

Roland Andersson, ordförande

Lena Brännvall, justeringsperson

Monika Falk, justeringsperson

Protokoll fört vid styrelsemöte 28 november 2013

Närvarande: Särskilt inbjudna Nina Höglund och Margareta Lidström från skolledningen.

Styrelseledamöter Catarina Träger, Sara Thomsen, Lena Bränvall, Celine

Gonzales, Susanna Thuresson, Thomas Gustavsson, Roland Andersson och

Monika Falk samt Ann Rydberg Klanger.

Mötet öppnades.

Catarina Träger valdes till justeringsperson.

Ann Rydberg Klanger förde protokoll.

Gällande Föräldraföreningens ekonomi informerades att intäkter från kommande skolföreställningar kommer att gå direkt till skolan. Därmed förändras föreningens budget väsentligt jämfört med tidigare, då biljettintäkter utgjort en inkomstkälla och möjliggjort föreningens engagemang i olika frågor, som t ex ekonomiskt stöd till de elever vilka deltagit i sommarkurser samt utdelning av stipendier vid läsårets slut.

Förberedelser inför Adventsföreställningen 8 december: Klasserna 4 och 9 står för café. Johan Edström kommer att filma föreställningen. Föräldraföreningen får senare ta ställning till om en film skall produceras för försäljning, eller ej, beroende på intresse. Kostnaden för detta beräknas bli 10 000 – 15 000:-. DVD-försäljning kommer att ske vid adventsföreställningen; dels utförsäljning av äldre filmer och dels en dubbel DVD från Adeventsföreställningen 2011 & Jubileumsföreställningen på Operan 2011.

Sommarskolan. Skolans ansvar för engagemang i sommarkurserna kommer att förändras fr o m 2013. Skolledningen meddelar att de kommer att skicka ut rekommendation till deltagande i sommarskolan, men inte ta något formellt praktiskt eller ekonomiskt ansvar. Föräldrar förväntas ta på sig frivilligt ansvar med representanter som på egen bekostnad reser med barnen. Deltagarantalet blir oförändrat 30 st, främst aktuellt för de yngre eleverna; från de som börjar åk 7 upp till åk 9.

Skolverket. Eva Eriksson från skolverket planerar informationsträffar till föräldrar och elever i åk 6 samt 9 den 5 december 2012. Detta inför vårens antagningar till åk 7 och Gy I. Margareta Lidström informerade kort om den diskussion som förs med skolverket. Ett av målen är att tydliggöra underlaget för betygssättning, där det idag råder förvirring och oklarheter. På grundskolan är det det lägsta betyget i de olika dansämnena som styr det slutliga helhetsbetyget i dans. Margareta Lidström lät meddela att hon från och med våren 2013, kommer att sitta med i juryn vid antagningsproven.

Samarbetet med Operan kommer att styras upp, bland annat genom möten mellan ledning för skolan och operan. Skolan ser att barnen missar för mycket av utbildningstillfällen i dans och teoretiska ämnen. Kan man införa läxläsning på Operan? Däremot poängterades att det inte föreligger planer på att dra ner på samarbetet med Operan. Framöver kommer lördagsklasser på Operan endast att vara aktuella för elever på Gymnasiet, och inte för grundskolan.

Problemet med dansrelaterade skador diskuterades. Framkom att styrelsen som helhet inte är nöjd med varken skolans förebyggande arbete för att motverka skador eller skolhälsovårdens funktion vid konstaterad skada.

BESLUT

Föräldraföreningen har inte längre möjlighet att ekonomiskt stötta dem som vill delta i sommarskolan. Däremot kan kan styrelsen ta på sig att hjälpa till med att samla ihop anmälningsavgifterna, för att sedan skicka till arrangören. Dessutom kan styrelsen även bidra med att engagera föräldrar som kan tänka sig följa med. Beslutades att Catarina Träger och Sara Thomsen startar en arbetsgrupp med uppgift att informera om stipendier samt engagera föräldrar. Susanna Thuresson står för den ekonomiska delen av uppdraget, överföring av pengar m m.

IT-ansvarig i styrelsen? Roland tog på sig att fråga Johan Edström om han kan tänka sig fortsätta detta uppdrag.

Firmatecknare – kassör och ordförande utsågs till detta.

ESS-skolans ledning kommer eventuellt att bjudas in till styrelsemötet 6 februari 2013 för att diskutera lokalfrågor med mera.

Nästa styrelsemöte 9 januari 2013 kl 18.00. Eva Eriksson från Skolverket kommer att bjudas in. Frågor som då planeras tas upp är skador och rehabiliteringsinsatser, betygssytemet och procedurer kring antagningsproven.

Styrelsen beslutade att protokollföraren framledes fokuserar på de beslut som tas under styrelsemöten.

Stockholm 2013-01-06

Ann Rydberg Klanger, Protokollförare

Catarina Träger, Justeringsperson

Roland Andersson, Ordförande

Protokoll fört vid Ordinarie årsmöte 20 oktober 2012

1. Johan Edström förklarade årsmötet öppnat.

2. Mötet valde Johan Edström till mötesordförande.

3. Till protokollförare valdes Ann Rydberg Klanger.

4. Till justeringspersoner valdes Thomas Granström och Susanna Thuresson.

Mötet konstaterade att kallelse till årsmötet och föredragningslista skickats ut senast 10 dagar före mötet och sålunda utlysts stadgeenligt.

6. Den föreslagna dagordningen fastställdes av mötet.

7. Johan Edström, ordförande och Charlotte Persson, kassör redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det gångna verksamhetsåret. (Se bilaga)

8. Mötet delgavs revisorernas berättelse. Revisorerna har inte haft något att invända, styrelsens räkenskaper bedöms vara utan anmärkning och man har inte kunnat se några brister i den ekonomiska redovisningen.

9. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret bifölls av mötesdeltagarna.

10. Mötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 150:-/elev eller familj.

11. Mötet beslöt att anta valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2012-2013 enligt nedan:

Ordförande Roland Andersson

Vice ordförande Thomas Granström (adjungerad styrelsemedlem utan rösträtt)

Sekreterare Ann Rydberg Klanger

Kassör Susanna Thuresson

Ordinarie ledamot 1 Lena Brännvall

Ordinarie ledamot 2 Sarah Thomsen

Ordinarie ledamot 3 Catarina Träger

Ordinarie ledamot 4 Jenny Smidt

Suppleant 1 Monika Falk

Suppleant 2 Celin Gonzalez

12. Mötet beslutade att anta valberedningens förslag och utse Stefan Silfver till ordinarie revisor och Johan Edström till revisorssuppleant.

13. Mötet väljer samma valberedning för nästkommande år: Helena Wigle och Malin André

14. Presentation av inkomna motioner:

Lena Brännvall (4 da) föreslår upprustning av uppehållsrummet på plan 7. Mötet bifaller bildandet av en arbetsgrupp för ändamålet, med Lena Brännvall och Helena Wigle som representanter från styrelsen. Man kommer även att engagera elever i arbetet.

Lena Brännvall (4 da) tar upp önskemålet om bättre skoförvaring och torkmöjligheter i kapprummet på plan 6. Åsikten att detta torde vara skolans uppgift framkommer, men mötet beslutar att frågan skall tas upp i nya styrelsen, vid nästa möte.

Carin Cedergren lägger fram önskemål om att ESS-elever och elever från KSB skall vistas i helt avskilda lokaler. Mötet beslutar att den nya styrelsen får jobba vidare med frågan om separation av skolornas lokaler.

Carin Cedergren lyfter önskemål om längre lunchraster och att eleverna skall få möjlighet att dricka vatten på lektionstid.

Helena Wigle har förslag på en organiserad namninsamling med avsikt att flytta ESS-gymnasiet till helt andra lokaler. Namninsamlingen skulle skickas till Utbildningsförvaltningen. Votering vid årsmötet ger 15 röster för en namninsamling och 4 röster mot. Beslut tas att nya styrelsen skall jobba vidare med frågan.

Helena Wigle föreslår att en arbetsgrupp bildas med uppgift att rensa i föräldraföreningens förråd samt köket på plan 7. Mötet beslutar att Lena Brännvall och Helena Wigle bildar denna arbetsgrupp.

15. Övriga frågor:

Enhetliga regler för hur man hanterar elevers sjukdom/frånvaro efterfrågas. Eleverna blir frustrerade eftersom de inte får delta i dansen när de är sjuka och skadade, samtidigt som de inte bör ha frånvaro från danslektionerna. Önskvärt är samstämmighet mellan teorilärare och danspedagoger. Förslag lyfts på att engagera en av styrelsens läkare för att utarbeta enhetliga regler och rekommendationer. Uppdraget åläggs den nya styrelsen.

Föräldrar är oroliga för sina barn, gällande miljön på skolan och gällande vägen till och från skolan. Gångvägen upp från skolan är mörk och ofta går eleverna hem sena kvällar. Fortfarande delar elever från ESS-gymnasiet och KSB matsal, vilket många är emot. Föreslås en elev- och föräldraenkät angående trygghetsfrågor. Mötet beslutar att den nya styrelsen tar upp denna fråga till fortsatt diskussion.

16. Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2012-11-12

Johan Edström, mötesordförande

Ann Rydberg Klanger, protokollförare

Thomas Granström och Susanna Thuresson, justeringspersoner