Kategoriarkiv: Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2011-2012

Verksamhetsberättelse för Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholms Föräldraförening
Verksamhetsåret 1 juli 2011 – 30 juni 2012

Styrelsen för Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholms Föräldraförening får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012.

Styrelsen har bestått av följande ledamöter valda på det ordinarie årsmötet 22 oktober 2011:

 • Ordförande: Johan Edström
 • Kassör: Charlotte Persson
 • Ledamot/sekreterare: Therese Sandberg
 • Ledamot: Åsa Andreasson
 • Ledamot: Catarina Träger
 • Ledamot: Célin Gonzales
 • Ledamot: Ann Rydberg Klanger
 • Suppleant: Mattias Sahlberg
 • Suppleant: Jenny Smidt

Dessutom har det i styrelsen medverkat två adjungerade klassrepresentanter för att uppnå representation från skolans samtliga klasser:

 • Adjungerad representant för ÅK8: Magnus Einarsson
 • Adjungerad representant för ÅK4 HT2012: Lena Brännvall
 • Revisorer: Stefan Silfver & Roland Andersson
 • Valberedning: Helena Wigle, Malin André

Styrelsen har under verksamhetsåret (mellan årsmöten) hållit 11 protokollförda styrelsemöten.

Styrelsen har efter stadgeförändringarna på föregående årsmöte utökats för att så brett som möjligt representera samtliga årskurser på skolan. Denna sammansättning har fungerat bra och flera årskursspecifika frågor har förts upp på agendan och på detta sätt snabbt kunna förmedlas till och diskuteras med skolans ledning.

Under verksamhetsåret har en relativt stor andel av elevernas familjer (108 betalande vilket är 8 fler än föregående år) varit medlemmar. Målet för föreningen är att så många vårdnadshavare som möjligt är med.

Styrelsen har aktivt samverkat med skolans ledning i en rad olika frågor. Rektor Pär Emteryd har, ofta tillsammans med andra skolledare, deltagit i föreningens styrelsemöten. Denna samarbetsform har fungerat mycket väl och frågor som vi föräldrar fört upp har på detta sätt snabbt förmedlats till skolledningen.

Under läsåret har skolan arbetat vidare med de stora förändringarna av skolans organisation och undervisning.

Föräldraföreningens styrelse har varit i tät återkommande kontakt med rektor Pär Emteryd angående de omfattande förändringarna och har verkat för att så tydlig och bra information som möjligt ska nå alla elever och vårdnadshavare i samband med dessa.

Föreningens styrelse tycker att informationsflödet väsentligt förbättrats under det gångna året.

Föreningens styrelse har även i år verkat för förbättringar i arrangemangen av färdighetsproverna och intagningen till skolan. Styrelsen har framfört sina åsikter till Skolverket och Rådet för dansarutbildning och även bjudit in Skolverkets representant, Eva Eriksson, till ett styrelsemöte för att påpeka möjliga förbättringar inför närmast kommande och även inför framtida intagningsomgångar. Styrelsen har verkat för att informationen inför proven skall vara så bra som möjligt, att proven genomförs i samarbete med skolan på ett så bra sätt som möjligt och att svar angående intagning skall ges utan dröjsmål.

Föreningens styrelse har även med stor kraft understrukit att den tidigare skolmaten varit helt undermålig och har verkat för en radikal förbättring som nu med början skolåret 2012-2013 har gjorts i och med en väl utförd upphandling av en bättre leverantör och en noga författad kravspecifikation. Eleverna kan även glädja sig åt att sedan föregående läsår kunna äta ett kostnadsfritt mellanmål i skolan. Detta känns som en självklarhet men har tagit många år att få till stånd.

Adventsföreställningarna 2011 arrangerades även detta verksamhetsår som ett samarbete mellan balettskolan och Föräldraföreningen. Biljettintäkterna från föreställningarna utgjorde en väsentlig del av föreningens budget. Föreställningarna har dokumenterats på video men tyvärr har någon DVD ännu inte hunnit produceras. Föräldraföreningen anordnade och bekostade som brukligt måltider för eleverna under föreställningarna.

Föräldraföreningen arrangerade och bekostade även måltider för elever och personal i samband med det öppna huset i januari 2012.

Föreningens styrelse har redan 2010 kraftfullt påpekat olämpligheten av samlokaliseringen med ESS-skolan. En incident på skolan i oktober 2012 föranleder att frågeställningen tas upp på nytt. En dialog om denna fråga har förts med rektor under hösten. Diskussioner om åtskiljande av skolornas lokaler har förts. Föreningens styrelse har även till Skolborgarrådet påpekat olämpligheten att i samma lokaler placera en skolakut för elever med så allvarliga problem att de inte kan gå i sina vanliga skolor.

Vårfesten för samtliga elever vid Kungliga Svenska Balettskolan som Föräldraföreningen organiserade i juni 2012 blev även i år en mycket lyckad tillställning. God mat och vackert dukade bord i matsalen, arrangerades av hjälpsamma föräldrar.

Föreningen har bidragit ekonomiskt till ett arrangemang för elever genomfört av organisationen Friends som arbetar med att motverka mobbing.

Föreningen har även bidragit ekonomiskt till att Skolan kunde medverka i seminariet Ballet why and how.

Föreningen har även haft ett aktivt samarbete med Operans Balettklubb som organiserade ett besök på Operan i december 2011 med en egen introduktion riktad till balettskoleföräldrar inför föreställnigen av Nötknäpparen.

Föreningen bidrog såväl till förberedelser, praktiskt arbete och ekonomiskt bidrag i samband med genomförandet av sommarkursen Nordic Dance Seminar som i augusti 2012 anordnades i Oslo. Från Kungliga Svenska Balettskolan deltog elever från de flesta årskurser utom de allra yngsta och de allra äldsta. Föreningen stod för elevernas och de medföljande vuxnas reskostnader till Oslo samt vissa kringkostnader, extra måltider mm.

Föreningen har även verkat för ett utvidgat samarbete med föräldraföreningarna i de övriga nordiska balettskolorna samt inlett ett aktivt samarbete angående gemensamma frågeställningar med föräldraföreningen i Göteborg

Föreningens styrelse hoppas fortfarande på ett samarbete med ett elevråd på skolan. I nuläget kan vi tyvärr inte redovisa att detta skett.

Föräldraföreningen har verkat för ett så gott omhändertagande som möjligt av de elever som inte har familjer i Stockholm. Detta är en fråga som det är enormt viktigt att arbeta med även i framtiden eftersom dessa ungdomar har en tuffare situation än de som redan bor i Stockholm. Det länge efterlängtade elevhemmet verkar fungera väldigt bra och känns som en bra och trygg boendeform för de elever som kommer från landets olika hörn och även från så långt bort som Japan och flera andra länder.

Ur föreningens stipendiefond har fyra stipendier om vardera 1500:- utdelats till avgångselever i Gymnasiet VT2012. Av administrativa skäl utbetalades dessa efter verksamhetsårets utgång och belastar således kommande årsredovisning för Stipendiefonden.

Föräldraföreningens verksamhet genererade det gångna verksamhetsåret ett överskott som framgår av den ekonomiska redovisningen.

Stockholm den 16 oktober 2012

Johan Edström
Charlotte Persson
Therese Sandberg (har avgått efter vårterminen)
Åsa Andreasson
Catarina Träger
Célin Gonzales
Ann Rydberg Klanger
Mattias Sahlberg
Jenny Smidt